RCHITECTURE

دپارتمان معماری بر رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیقات ساختمانها تمرکزدارد. این گروه درتلاش برای پرورش متفکران مفهومی و طراحان ماهری است که به فنون و دانش این رشته آگاهی دارند . تخصص های اصلی مورد نظر در گروه معماری شامل نظریه های معماری، آموزش معماریِ، تاریخ معماری، معماری پارامتریک ، عناصر و جزئيات ساختمانی و فرایند طراحی معماری است
دراین گروه ما به تنوع ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فنی در محیط های ساخته شده را ترغیب می کنیم. متخصصین با سوابق تحصیلی و حرفه ای متنوع و از کشورهای مختلف در این گروه فعالیت می کنند.

RCHITECTURE

دپارتمان معماری بر رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیقات ساختمانها تمرکزدارد. این گروه درتلاش برای پرورش متفکران مفهومی و طراحان ماهری است که به فنون و دانش این رشته آگاهی دارند . تخصص های اصلی مورد نظر در گروه معماری شامل نظریه های معماری، آموزش معماریِ، تاریخ معماری، معماری پارامتریک ، عناصر و جزئيات ساختمانی و فرایند طراحی معماری است
دراین گروه ما به تنوع ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فنی در محیط های ساخته شده را ترغیب می کنیم. متخصصین با سوابق تحصیلی و حرفه ای متنوع و از کشورهای مختلف در این گروه فعالیت می کنند.

REATIVE

DESIGN

تمرکز گروه طراحی داخلی برتخصص گرایی در زمینه طراحی ، آموزش و تحقیق در مورد محصولات و محیط های ساخته شده است. این گروه متعهد است دانشجویان و متخصصان را در فرایند تبدیل شدن به طراحان ماهر ، قادر به ادغام هنر ، طراحی ، فناوری و شیوه های تجاری پشتیبانی نماید. تخصص های اصلی این گروه در قالب : واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، طراحی پورتفولیو، فرایند طراحی و طراحی صنعتی جای می گیرند.
دراین گروه ما به تفکر انتقادی ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره رویکردهای زیبایی شناختی ، عملکردی و خلاقانه در فضاهای داخلی و بیرونی و همچنین اشیا را تشویق می کنیم.

REATIVE DESIGN

تمرکز گروه طراحی داخلی برتخصص گرایی در زمینه طراحی ، آموزش و تحقیق در مورد محصولات و محیط های ساخته شده است. این گروه متعهد است دانشجویان و متخصصان را در فرایند تبدیل شدن به طراحان ماهر ، قادر به ادغام هنر ، طراحی ، فناوری و شیوه های تجاری پشتیبانی نماید. تخصص های اصلی این گروه در قالب : واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، طراحی پورتفولیو، فرایند طراحی و طراحی صنعتی جای می گیرند.
دراین گروه ما به تفکر انتقادی ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره رویکردهای زیبایی شناختی ، عملکردی و خلاقانه در فضاهای داخلی و بیرونی و همچنین اشیا را تشویق می کنیم.

NTERIOR

DESIGN

تمرکز گروه طراحی داخلی بر دستیابی به طراحی، آموزش و تحقیقات موثر درفضاهای داخلی است. این بخش متعهد است دانشجویان و متخصصین را در فرایند تبدیل شدن به طراحان داخلی متخصص و حرفه ای با مهارت بالا ، قادر به ادغام هنر ، طراحی، فناوری نماید. تخصص های اصلی این گروه شامل طراحی داخلی مراکز تجاری ، فرهنگی، مسکونی ، مراکز درمانی و می شود.
دراین گروه ما به تفکر انتقادی ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیبایی شناختی ، عملکردی و خلاقانه در فضاهای داخلی را ترغیب می کنیم.

NTERIOR DESIGN

تمرکز گروه طراحی داخلی بر دستیابی به طراحی، آموزش و تحقیقات موثر درفضاهای داخلی است. این بخش متعهد است دانشجویان و متخصصین را در فرایند تبدیل شدن به طراحان داخلی متخصص و حرفه ای با مهارت بالا ، قادر به ادغام هنر ، طراحی، فناوری نماید. تخصص های اصلی این گروه شامل طراحی داخلی مراکز تجاری ، فرهنگی، مسکونی ، مراکز درمانی و می شود.
دراین گروه ما به تفکر انتقادی ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیبایی شناختی ، عملکردی و خلاقانه در فضاهای داخلی را ترغیب می کنیم.

ANDSCAPE

ARCHITECTURE

تمرکز گروه معماری منظر دستیابی به رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیق در محیط های مصنوع و طبیعی است. تخصص های میان رشته ای و چند رشته ای معماری منظر شامل مناظر شهری و روستایی، مناظر کشاورزی، کشاورزی و باغبانی، اکولوژی منظر، مناظر فرهنگی، طراحی و برنامه ریزی منظر و شهرسازی منظر است. در این گروه گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی در منظر شهرها و سکونتگاههای روستایی دنبال می شود.

ANDSCAPE DESIGN

تمرکز گروه معماری منظر دستیابی به رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیق در محیط های مصنوع و طبیعی است. تخصص های میان رشته ای و چند رشته ای معماری منظر شامل مناظر شهری و روستایی، مناظر کشاورزی، کشاورزی و باغبانی، اکولوژی منظر، مناظر فرهنگی، طراحی و برنامه ریزی منظر و شهرسازی منظر است. در این گروه گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی در منظر شهرها و سکونتگاههای روستایی دنبال می شود.

USTANABLE

DESIGN

تمرکز گروه معماری منظر دستیابی به رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیق در محیط های پایدار است. هدف اصلی این گروه ارتقا رابطه میان انسان و محیط از طریق پیگیری اهداف بین المللی پایداری است. تخصص های میان رشته ای و چند رشته ای طراحی پایدار در موسسه آی آی دی شامل معماری پایدار، طراحی اکولوژیکی، سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی، مدلسازی انرژی ، آموزش زیست محیطی و پایداری شهری است.
دراین گروه ما به تفکرات تاب آورو پایداری ارزش می دهیم و از گفتگو در مورد نظام های اکولوژیکی – اجتماعی، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی حمایت می کنیم.

USTANABLE DESIGN

تمرکز گروه معماری منظر دستیابی به رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیق در محیط های پایدار است. هدف اصلی این گروه ارتقا رابطه میان انسان و محیط از طریق پیگیری اهداف بین المللی پایداری است. تخصص های میان رشته ای و چند رشته ای طراحی پایدار در موسسه آی آی دی شامل معماری پایدار، طراحی اکولوژیکی، سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی، مدلسازی انرژی ، آموزش زیست محیطی و پایداری شهری است.
دراین گروه ما به تفکرات تاب آورو پایداری ارزش می دهیم و از گفتگو در مورد نظام های اکولوژیکی – اجتماعی، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی حمایت می کنیم.

RBAN

STUDIES

تمرکز گروه مطالعات شهری دستیابی به رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیق در شهرها و مناطق شهری است. تخصص های میان رشته ای و چند رشته ای مطالعات شهری شامل طراحی شهری ، برنامه ریزی شهری ، فضاهای شهری، جغرافیای شهری ، شهرهای هوشمند ، حمل و نقل شهری و توریسم شهری است.
دراین گروه ما به تنوع ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فنی در شهرها را ترغیب می کنیم.

RBAN STUDIES

تمرکز گروه مطالعات شهری دستیابی به رهبری در طراحی ، آموزش و تحقیق در شهرها و مناطق شهری است. تخصص های میان رشته ای و چند رشته ای مطالعات شهری شامل طراحی شهری ، برنامه ریزی شهری ، فضاهای شهری، جغرافیای شهری ، شهرهای هوشمند ، حمل و نقل شهری و توریسم شهری است.
دراین گروه ما به تنوع ارزش می دهیم و گفتگوی آزاد درباره نگرانی های زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فنی در شهرها را ترغیب می کنیم.

افراد راجع به IDO چه فکر می کنند

من واقعاً شیوه ی گام به گامی که IDO برای یادگیری پیش گرفته است را دوست دارم. تنوع بسیار زیادی وجود دارد و این پلتفرم در انطباق با موضوعات مختلف و کلاس ها در زمینه مختلف معماری انعطاف پذیر است.

من IDO را یک پلتفرم بسیار آموزنده یافتم. در واقع درک بهتری از محدوده طراحی بین رشته ای به من داده است. من محتوای این وب سایت را به همه کسانی که علاقه مند و کنجکاو در رابطه با طراحی و سایر رشته ها هستند توصیه می کنم.

IDO در مورد روندها، فرصت ها و چالش های در حال ظهور در محیط های ساخته شده، بحث های زنده(Live) بسیار مفیدی در بستر اینستاگرام انجام داده و به اشتراک گذاشته است، مانند: پایداری و انعطاف پذیری، سلامتی و تندرستی که در پروسه پایان نامه کارشناسی ارشد بسیار به من کمک کرد.

من واقعاً از خدمات ارائه شده توسط افراد مختلف علاقه مندم زیرا مردم می توانند کارهای مفید زیادی انجام دهند و چیزها و علایقی را که برای خود لازم می دانند پیدا کنند.